תקנון שכ"ל

שכר הלימוד
שכר הלימוד המלא לשנה"ל 2015-16 נקבע על 15,500 ש"ח.
הנחה מיוחדת בסך 8% תינתן לנרשמות בהרשמה מוקדמת עד 3 חודשים קלנדריים.
הנחת מזומן - 5%.

תשלומים
שכה"ל ישולם כדלקמן: 500 ש"ח בצ'ק או בכ"א או בהעברה בנקאית עם ההרשמה. סכום זה לא יוחזר אלא במקרה של אי קבלה ללימודים או ביטול הקורס בלבד. היתרה תשולם ב-10 תשלומים שווים בכרטיס אשראי או בצ'קים.

נוהל הפסקת לימודים
במקרה שהמשתתפת נאלצת להפסיק את לימודיה, היא תודיע על כך בכתב לביה"ס מיד עם היוודע לה דבר האילוץ בגינו תקיים הפסקת הלימודים. משתתפת שהודיעה על ביטול השתתפותה עד חודש לפני תחילת הלימודים, תקבל החזר מלא של שכר הלימוד אם שילמה, בניכוי דמי הרישום ששילמה.

משתתפת שהודיעה על ביטול השתתפותה לא יאוחר משבועיים קלנדריים מיום תחילת הלימודים, תקבל החזר שכר הלימוד בניכוי 70% משכר הלימוד. משתתפת שהודיעה על הפסקת לימודים לאחר שבועיים קלנדריים לכל היותר מיום תחילת הלימודים, לא תקבל כל החזר.

בכל מקרה, חל איסור לבטל צ'קים או עסקאות אשראי שבוצעו. במקרה של זכאות להחזר - ההחזר יבוצע באמצעות צ'ק לפקודת המשתתפת. לבירורים נוספים: רותי קרני הורוביץ 052-8374237

*הנהלת ביה"ס שומרת לעצמה את הזכות לשינויים